[<<][staapl][>>][..]
Thu Jul 16 08:37:10 CEST 2009

'instruction-set macro

Updating the 'instruction-set macro to include expansions so this:

 ;; byte-oriented file register operations
 (addwf  (f d a) "0010 01da ffff ffff")
 (addwfc (f d a) "0010 00da ffff ffff")
 (andwf  (f d a) "0001 01da ffff ffff")

can be written as:

 (fda  (o f d a) "oooo ooda ffff ffff")
 (addwf (f d a)  (fda "0010 01" f d a))
 (andwf (f d a)  (fda "0001 01" f d a))

or in curried form:

 (fda  (o f d a) "oooo ooda ffff ffff")
 (addwf (f d a)  (fda "0010 01"))
 (andwf (f d a)  (fda "0001 01"))
[Reply][About]
[<<][staapl][>>][..]