[<<][nixos][>>][..]
Sun Nov 12 17:54:43 EST 2017

example: start irc when network goes up

https://nixos.wiki/wiki/NixOS:extend_NixOS
[Reply][About]
[<<][nixos][>>][..]