[<<][meta_siso][>>][..]
Mon Aug 17 18:13:50 EDT 2015

Comonads?


Sig m t -> m t

looks more like

extract :: w t -> t
extend  :: (w a -> b) -> w a -> w b
[Reply][About]
[<<][meta_siso][>>][..]