[<<][electronics][>>][..]
Fri Nov 19 08:02:51 EST 2010

Canon A540 firmware

http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK

Canon PowerShot A540
P-ID:311B  NT

Firmware Ver GM1.00B
E18
Jan 31 2006 11:02:45[Reply][About]
[<<][electronics][>>][..]